Покана за Общо събрание на БФСЛ

Покана за Общо събрание на БФСЛ
понеделник 30 януари 2012 – 17:11:38

logo_bfsl_s.jpgДо спортните клубове, членове на БФ „Стрелба с лък“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният  съвет  на  Българска федерация  „Стрелба  с  лък“  на 14.01.2012 г., взе решение  въз  основа  на  член  26, ал. 3  от Закона  за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел, свиква  Общо  събрание  на  федерацията  на  10.03.2012 г.,  в гр. София от 17:30 часа, в конферентната зала част от МСЗ „Арена Армеец  София“, находяща се на бул. Асен Йорданов №1 при следния дневен ред:

1.Финансов отчет и отчет за дейността на БФСЛ през 2011г.
2.Изменения и допълнения в Устава на БФСЛ.
3.Освобождаване членовете на управителния съвет Венцислав Стефанов Великов и Иван Йотов Иванов.
4.Избор на двама нови членове на управителния съвет за мандата на действащия управителен съвет.
5.Други.

При  липса  на  кворум, на  основание  на  чл.28  от  ЗЮЛНЦ събранието  ще  се  проведе  в  същия  ден  от  18:30 часа  на  същото  място  и  при  същия  дневен ред, колкото  и членове  да  се  явят.

Поканата е обнародвана в Държавен вестник бр. 8/27.01.2012, стр.108.