Годишно отчетно-изборно общо събрание на БФСЛ

Годишно отчетно-изборно общо събрание на БФСЛ
петък 30 ноември 2012 – 16:05:22

logo_bfsl_s.jpg
ПОКАНА

Управителният  съвет  на  Българска федерация  “Стрелба  с  лък“  на 27.11.2012 г., взе решение  въз  основа  на  член  26, ал. 3  от Зaкона  за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел, свиква  на 09.03.2013г., от 17:00ч., годишно отчетно-изборно общо събрание на БФСЛ в гр.Стара Загора, х-л Железник, ул. Парчевич № 1, в конферентна зала, при следния дневен ред:

1.Финансов отчет на БФ „Стрелба с лък” за 2012г.
2.Отчет за дейността на БФ „Стрелба с лък” през 2012г.
3.Разглеждане и приемане на проектобюджета за 2013г.
4.Освобождаване на досегашното ръководство и спомагателни органи.
5.Избор на ново ръководство и спомагателни органи.
6.Промени в Устава на БФСЛ.
7.Други.

При  липса  на  кворум, на  основание  на  чл.28  от  ЗЮЛНЦ събранието  ще  се  проведе  в  същия  ден  от  18:00 часа  на  същото  място  и  при  същия  дневен ред, колкото  и членове  да  се  явят.