Покана за Общо събрание на БФСЛ

Покана за Общо събрание на БФСЛ
понеделник 24 януари 2011 – 11:13:25

logo_bfsl_2.jpgУправителният  съвет  на  Българска федерaция  „Стрелба  с  лък“  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква  Общо  събрание  на  федерацията  на  26.02.2011 г., от  17:00 ч., в  гр. София, в  сградата на МФВС, в  заседателната  зала  на  етаж V.  Общото  събрание  ще  се  проведе  при  следния  дневен  ред:

1.Отчет за дейността на БФСЛ през 2010г.
2.Освобождаване на треньорски съвет.
3.Избор на нов треньорски съвет
4.Други.

При  липса  на  кворум събранието  ще  се  проведе  в  същия  ден  от  18:00 часа  на  същото  място  и  при  същия  дневен ред, колкото  и членове  да  се  явят.

Държавен вестник. Брой 7, стр.124, №10937