Покана за Общо събрание на БФСЛ

Покана за Общо събрание на БФСЛ
понеделник 20 януари 2014 – 14:32:23

logo_bfsl_s.jpg
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО СТРЕЛБА С ЛЪК
ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ


ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че Управителният  съвет  на  Българска федерация  „Стрелба  с  лък“   на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква  годишно отчетно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 15 март 2014г., събота от 17:00 часа, в гр.София, ул. Гео Милев №158 (ВТУ „Тодор Каблешков”) при следния дневен ред:

1.Разглеждане и приемане на финансовия отчет на БФСЛ за 2013г.
2.Разглеждане и приемане на съдържателния отчет на БФСЛ за 2013г.
3.Разглеждане и приемане на Проектобюджета за 2014г.
4.Други.

Членовете на сдружението се представляват на общото събрание от своите законни представители или от упълномощено от тях с писмено пълномощно лице.
Делегатите трябва да предоставят валидно удостоверение за актуално състояние на клуба.

При  липса  на  кворум, на  основание  на  чл.27  от  ЗЮЛНЦ събранието  ще  се  проведе  в  същия  ден  от  18:00 часа  на  същото  място  и  при  същия  дневен ред, колкото  и членове  да  се  явят.

С уважение,
Даниел Павлов
Председател на БФСЛ