Покана за Общо събрание на БФ „Стрелба с лък“

Покана за Общо събрание на БФ „Стрелба с лък“
вторник 16 декември 2014 – 12:41:28

logo_bfsl_s.jpgДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
ПО СТРЕЛБА С ЛЪК
ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че Управителният  съвет  на  Българска федерация  „Стрелба  с  лък“   на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква  годишно отчетно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 14.02.2015г., в гр. София от 17:30 часа, в конферентната зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, находяща се на бул. Асен Йорданов №1 при следния дневен ред:

1.Финансов отчет и отчет за дейността на БФСЛ през 2014г.
2.Разглеждане и приемане на проектобюджета на БФСЛ за 2015г.
3.Изменения и допълнения в Устава на БФСЛ.
4.Избор на метод за изчисляване на точките на спортните клубове.
5.Други.

Членовете на сдружението се представляват на общото събрание от своите законни представители или от упълномощено от тях с писмено пълномощно лице.

При  липса  на  кворум, на  основание  на  чл.27  от  ЗЮЛНЦ събранието  ще  се  проведе  в  същия  ден  от  18:30 часа  на  същото  място  и  при  същия  дневен ред, колкото  и членове  да  се  явят.

С УВАЖЕНИЕ,
ДАНИЕЛ ПАВЛОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА БФСЛ