Покана за Общо събрание на СКРобин Худ

HTML Online Editor Sample

Покана за Общо събрание на СК"Робин Худ"
четвъртък 27 февруари 2014 – 23:02:20
 

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

  НА СК РОБИН ХУД

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК РОБИН ХУД

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СПОРТЕН КЛУБ "РОБИН ХУД" – СОФИЯ, на основание чл.26, ал.З от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива

свиква общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 14.03.2014  г., петък от 18:00 ч.  в гр.София, жк. Младост 1А, ул. Ресен (145 ОУ Симеон Радев ) при следния дневен ред:

 

1. Отчет на УС на сдружението за дейността през 2013 г.;

2. Избор на делегати за Общо събрание на БФСЛ на 15.03.2014 г.;

3. Други

 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще

се проведе същия ден от 19:00 ч. на същото място и при същия дневен ред,

колкото и членове да се явят.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СПОРТЕН КЛУБ "РОБИН ХУД" – СОФИЯ, Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

С уважение,

Венцислав Великов

Председател на СК Робин Худ