П О К А Н А

П О К А Н А
понеделник 18 януари 2010 – 15:46:23

logo.jpg
Управителният  съвет  на  Българска федерaция  “ Стрелба  с  лък “  на 28.11.2009 г., взе решение  въз  основа  на  член  26, ал. 3  от Зaкона  за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел, свиква  Общо  събрание  на  федерацията  на  27.02.2010 г., от  17:00 ч., в  гр. София, в  сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта  в  заседателната  зала  на  етаж V. 

Общото  събрание  ще  се  проведе  при  следния  дневен  ред :

1.    Отчет за дейността на БФСЛ през 2009 година.
2.    Промени в Устава на БФСЛ.
3.    Освобождаване на треньорския съвет и съдийската колегия.
4.    Избор на нов треньорски съвет и съдийска колегия.
5.    Други.

Материалите, свързани  с дневния  ред  на събранието са на  разположение  на  членовете  на  федерацията,  на  мястото  на  провеждане  на  Общото  събрание  в  гр. София, бул. “ Васил Левски ” № 75, сградата  на  МФВС, считано  от  датата  на  обнародване  на поканата в “ Държавен вестник ”.
Членовете  на  федерацията  се  легитимират  с  документ  за  самоличност.  Пълномощниците  се  легитимират  с  писмено изрично пълномощно, съдържащо  пълни  данни  на  упълномощителя  и  в  съответствие  с  чл.28, ал.3 от ЗЮЛНЦ.
Поканват  се  всички членове  на  федерацията  да  вземат  участие лично  или  чрез  упълномощени от тях лица. При  липса  на  кворум , на  основание  на  чл.28  от  ЗЮЛНЦ събранието  ще  се  проведе  в  същия  ден  от  18:00 часа  на  същото  място  и  при  същия  дневен ред, колкото  и членове  да  се  явят.

Поканата е обнародвана в Държавен вестник брой №4 от 15.01.2010г., стр. 91, раздел, Покани и съобщения.